داروساز شوم؟ چگونه داروساز شوم؟ پنج شهریور روز داروساز و بزرگداشت محمد بن زکریای رازی گرامی

انسانی که هدفش خدمت به خداست ممکن است انسان خوبی باشد، اما انسانی که هدفش خدمت به انسان باشد حتما انسان خوبی‌ست. زکریای رازی. از نوازندگی تا داروساز شدن معروف است که رازی از ابتدا داروساز نبود و در کار طب وارد نشده بود. در ابتدای جوانی رازی زرگر بود و عود مینواخت و آواز می‌خواند