داستان یک صورت از نشنال جئوگرافیک: کیتی دختری که به صورت خود شلیک کرد و حالا در حسرت صورتش…

کیتی، دختری که بعد از شکست عشقی، لوله تفنگ را به سمت صورت خود گرفت. یک هیجان، یک لحظه غفلت، یک انتخاب سریع بدون فکر و در نهایت پا گذاشتن به مسیری که اگر به آن خوب فکر نکنیم آدمی را با سوالهای بی‌شمارِ غم‌انگیزی می‌تواند تنها بگذارد؟ به راستی اگر می‌دانستیم چطور رنج‌کش خوبی